รายละเอียดเพิ่มเติม..
;
ภาพถ่ายดาวเที่ยม  ค่ายภาณุรังษี
นิตยสารทหารช่าง

แผนปฏิบัติการปีแห่งการปฏิบัติงานของ ทบ. ที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านยุทธการประจำปี 2558 ของ กช.

รายการกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบาย

การปฏิบัติงาน กช.

คู่มือแนะนำการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง

ประเภทเครื่องมือช่าง

ข้อมูลอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับ

สินทรัพย์ถาวร สป.สาย ช.

เอกสารแนะนำการแข่งขันหน่วยทหารทรหด กช.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2557  
ตัวอย่างการขออนุมัติจำหน่าย สป. สาย ช. โดย กคช.กช.
  :: ตัวอย่างที่ 1 - 5 :: ตัวอย่างที่ 6 - 10 ::  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมการทหารช่าง และหน่วย/เหล่า
  ทหารช่าง :: ฉบับที่ 1 :: ฉบับที่ 2 ::
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
  ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552  
ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดฯ
ร้องเรียนผ่าน ทบ. โดย กช.


 

ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี และค่ายทหาร ประวัติหน่วย (กรมการทหารช่าง) พระบิดาของเหล่าทหารช่าง ประวัติค่ายภาณุรังษี ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::  กิจกรรมเพิ่มเติม  ::

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก (บ้านทหารช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยทหารช่างฯ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กองทัพบก
ผู้บังคับบัญชาใน กรมการทหารช่าง
ประวัติความเป็นมาของ " ทหารช่าง "
กองบัญชาการกรมการทหารช่าง 
  กองกำลังพล
  กองยุทธการ และการข่าว
  กองส่งกำลังบำรุง
  กองปลัดบัญชี
  กองการก่อสร้าง  
  จเร กรมการทหารช่าง
การจัดหน่วยทหารช่างของ ทบ.
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วย  
เกียรติประวัติ และผลงานหน่วย
ธงสัญลักษณ์ทหารช่าง
กิจกรรมทหารช่าง ปี 58  

 

    

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูวีดีทัศน์
วีดีทัศน์ วันทหารช่าง ครบรอบ ปที่ 139
ดูวีดีทัศน์
สรุปกิจกรรมประจำเดือน ก.พ.58 
ดูวีดีทัศน์
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง
ดูวีดีทัศน์
การดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐ
  " สวนผึ้งโมเดล "  
ดูวีดีทัศน์
การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

 

เทปบันทึกภาพ อาเศียรวาท ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

 

          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญบัตรอวยพรพระราชทานนำพระราชทานให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ จก.กช. ,รอง จก.กช.(1) ,รอง จก.กช.(2) ,เสธ.กช. และผบ.พล.ช. ณ ห้องรับรอง บก.กช. เมื่อ 21 ม.ค.58  รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวภายในค่าย ฯ   
Link  หน่วยทหารช่างใน ทบ.
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
พระอนุสาวรีย์บิดาทหารช่าง
พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง     
ความเป็นมาของค่ายบุรฉัตร 
ประวัติปืนใหญ่โบราณหน้า บก.กช.
ประวัติพระบรมรูป ร.5 หน้า ช.11
เพลงมาร์ชทหารช่าง (เนื้อร้อง)
นามค่ายทหารในกองทัพบก
เครื่องหมายแสดงความสามารถ และ
สัญลักษณ์ทางทหาร 
ประวัติความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล   
:: วันกองทัพไทย ::  วันกองทัพบก ::
สถานศึกษาทางทหารในกองทัพไทย
ตำแหน่งข้าราชการทหาร กับพลเรือน
::  ข้อมูลเพิ่มเติม ::   

 

 

 

 

 

 

 

     ด้านกิจการพลเรือน            ด้านการก่อสร้าง
การรับสมัครกำลังพลไปปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (UN)

 

 
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
         กำลังพล / สวัสดิการ    การฝึก/ศึกษา - วิชาการ
รายละเอียด...

 

    โครงการพระราชดำริ        บรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียด...
      การวิจัยและพัฒนา       ด้านการส่งกำลังบำรุง
รายละเอียด...
รายละเอียด...
Facebook  กรมการทหารช่าง

 

 

 

สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช.

 

ระบบภูมิสารสนเทศ GIS  กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

 

 

 

 

ดาวน์โหลดตำราปฐมนิเทศ หลักสูตรฯ 
ดาวน์โหลดตำราปฐมนิเทศ หลักสูตรฯ
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
     ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ   17/03/58  12 : 30

ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่ายภาณุรังษี

กล้องตรวจการณ์กลางคืน
ตาข่ายพรางทางยุทธวิธี
หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (รร.ช.กช.)
การยุทธข้ามลำน้ำ

 

 

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา สป. สาย ช.
คำสั่ง กช. เรื่อง กำหนดอายุการใช้งาน และ
  อัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร สาย ช.
คำสั่ง กช. เรื่อง กำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายช่าง
ที่หน่วยไม่ต้องส่งซากคืนหลังจากที่ได้รับอนุมัติฯ
ข้อมูลตำแหน่งที่สมควรได้รับเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเเหตุพิเศษผู้ปฏิบัติการรบป้องกันฯ
แบบประเมินผลประกันคุณภาพการฝึกเป็นหน่วยฯ
บทเรียนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ตามนโยบายรัฐบาลฯ จำนวน 12 หน่วย
พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬา ทบ.ครั้งที่ 63   ดูวีดีทัศน์
บทความน่ารู้จาก " ทหารช่าง "
- ผลงานบรรพชนทหารช่าง
- มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ภาพเก่าเงาอดีต ทหารช่าง
  - ย้อนรอยทางรถไฟสายประวัติศาสตร์
  - โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 418 
  - โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 410 
  - การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกระเบียบตามคำสั่ง ทบ.
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม...  รายละเอียดเพิ่มเติม...  รายละเอียดเพิ่มเติม...
รายละเอียดเพิ่มเติม...
   รายละเอียดเพิ่มเติม...   รายละเอียดเพิ่มเติม...
    

รายละเอียดเพิ่มเติม...  รายละเอียดเพิ่มเติม...  รายละเอียดเพิ่มเติม...
รายละเอียดเพิ่มเติม...
   รายละเอียดเพิ่มเติม...   รายละเอียดเพิ่มเติม...
รายละเอียดเพิ่มเติม...  รายละเอียดเพิ่มเติม...  รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายละเอียดเพิ่มเติม...   รายละเอียดเพิ่มเติม...   รายละเอียดเพิ่มเติม...